شما میتونید با کمک های معنوی خود شامل دنبال نمودن ما در شبکه های مجازی,  باز نشر مطالب سیسوگ در وب سایت ها و شبکه های اجتماعی و معرفی ما به دوستان و علاقه مندان الکترونیک ما را حمایت کنید در ضمن میتونید به عنوان نویسنده در سیسوگ (همکاری با سیسوگ) مطالب و دانسته های خودتون را در سیسوگ منتشر کنید.

[PayPingDonatee]

[ErimaZarinpalDonate]