دستورات آردوینو

دستورات زبان برنامه نویسی آردوینو به سه دسته تقسیم می‌شود:

ساختار (structure)
متغیر (values – variables and constants)
توابع  (Function)