ثابت‌های ممیز شناور در آردوینو

ثابت‌های ممیز شناور در آردوینو

ثابت‌های ممیز شناور در آردوینو همانند ثابت‌های عدد صحیح برای خواناتر کردن کد استفاده می‌شوند و در زمان کامپایل با مقداری که عبارت معین می‌کند تعویض می‌شوند.

ادامه مطلب