امنیت اینترنت اشیاء

امنیت و رانت در زیرساخت اینترنت اشیاء

پرده اول: وی با تأکید بر اینکه جریان اینترنت اشیاء یک جریان نفوذ است و هیچ ارتباطی با پیشرفته شدن ندارد، گفت: بسیاری از کشورهای فعال در حوزه های تِک» هنوز وارد بحث اینترنت اشیاء نشدند و ما بدون داشتن زیرساخت‌های مناسب به این ...

ادامه مطلب