include در آردوینو

include# در آردوینو

از include# برای اضافه کردن کتابخانه‌های خارجی به برنامه استفاده می‌شود. این کار باعث دسترسی برنامه‌نویس به گروه بزرگی از کتابخانه‌های استاندارد زبان سی(گروهی از توابع از پیش‌تعریف‌شده) و هم چنین کتابخانه‌هایی که به طور اختصاصی برای آردوینو نوشته شده‌اند، می‌شود.

ادامه مطلب