تابع setup در آردوینو

تابع setup در آردوینو

تابع setup در آردوینو فقط یک بار اجرا می‌شود. از این تابع برای معرفی کتاب‌خانه‌ها، مقدار‌‌دهی اولیه به متغییر‌‌ها و پیکر‌بندی پایه‌ها استفاده می‌شود.

ادامه مطلب