تفاوت محیط شماتیک آلتیوم

قسمت چهارم: تفاوت محیط شماتیک آلتیوم 16 و 18

در قسمت سوم  ( ابزارهای آلتیوم دیزاینر ) با زیر و بم محیط شماتیک در آلتیوم دیزاینر ورژن 16 آشنا شدیم و ابزارهای کاربردی این محیط را شناختیم. در این قسمت می‌خواهیم مقایسه‌ای بین محیط شماتیک آلتیوم 16 و 18 داشته باشیم و ابزارهای کار...

ادامه مطلب