مفهوم ماشین حالت : دیدگاهی متفاوت در کدنویسی

مفهوم ماشین حالت : دیدگاهی متفاوت در کدنویسی

هر برنامه‌نویس پیش از اینکه نوشتن برنامه را آغاز کند اگر بتواند دیاگرام مسئله شامل ورودی‌ها و حالت‌های موردانتظار را مشخص کند در برنامه‌نویسی موفق‌تر خواهد بود. حتی اگر بتوان این نوع تفکر را در ساختار کدنویسی خود وارد کنیم می‌ت...

ادامه مطلب

switchCase در آردوینو

switch case در آردوینو

switch case همانند ساختار if، جریان برنامه را کنترل می‌کند. ساختار سوییچ، مقدار متغیر را با مقداری که در قسمت کیس مشخص شده، مقایسه می‌کند. وقتی که مقدار بررسی شده یک کیس با مقدار متغیر برابر شد؛ کد آن کیس اجرا می‌شود.

ادامه مطلب