pointer operators in arduino

اشاره‌گر در آردوینو

عملگرهای اشاره‌گرها & و * هستند. اشاره‌گر‌ها یکی از مباحث پیچیده‌ی زبان C برای مبتدیان هستند و می‌توان بخش زیادی از برنامه‌های آردوینو را بدون حتی مواجه شدن با آن‌ها نوشت.

ادامه مطلب