آموزش میکروکنترلر STM32

قسمت نهم: وقفه خارجی (EXTI)

سیسوگ در قسمت هشتم  آموزش میکروکنترلر STM8 سیستم کلاک میکروکنترلر را آموزش داد. در این قسمت از آموزش میکروکنترلر STM8 قصد دارد وقفه خارجی را توضیح دهد. با سیسوگ همراه باشید. وقفه خارجی یکی از ویژگی های اضافه شده به GPIO ها در حال...

ادامه مطلب