AIY-Project-Sisoog

استفاده گوگل از رزپری پای و شروع پروژه AIY

تلفیق هوش مصنوعی(AI) مبتنی بر ساختار DIY (DIY (Do it yourself  پروژه یا بهتر بگیم ساختاری است که این روزها جای خاص خود را در بین مهندسین و متخصصین, بخصوص در حوزه الکترونیک باز نموده است. پروژه ای که سعی میکند تولید و ساخت وسائ...

ادامه مطلب