float در آردوینو

float در آردوینو

نوع‌داده‌ی float در آردوینو برای ذخیره‌سازی اعداد ممیز شناور (اعدادی که ممیز یا نقطه اعشار دارند) است.معمولا از اعداد ممیز شناور برای تقریب زدن مقادیر آنالوگ و پیوسته استفاده می‌شود.؛ چراکه این نوع اعداد دقت بیشتری از اعداد صحیح (integers) دارند.

ادامه مطلب