google assistance

مشکل قطعی عظیم Google Home و Chromecast

Google همچنان برای توضیح آنچه اخیرا به وقوع پیوست لب فروبسته است.قطعی سرویس Google Home دور از انتظار بود ، Google در حال رسیدگی به قطعی عظیم Google Home و Chromecast میباشد.که در شب چهارشنبه بطور جهانی برای چندین ساعت اتفاق ا...

ادامه مطلب