عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید
هر چه می آموزم باز میبینم خیلی کم آموختم . امید هستم کارشناس الکترونیک و اتوماسیون صنعتی .
وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است